Think with UP

Short stories about life and building a business.

Growth Engine

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 21/12/2022

Làm sao biết sản phẩm đã đạt product market fit hay chưa?

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 27/10/2022

10 elements of a product deck

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 22/10/2022

Các phương pháp thí nghiệm trước khi bắt đầu xây dựng sản phẩm

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 15/10/2022

Làm Product Manager cần có gì?

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 03/06/2021

5 câu hỏi để phỏng vấn người dùng

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 03/05/2021

Định vị sản phẩm trong thị trường công nghệ (Trích sách)

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 21/04/2021

Stakeholder Management

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 20/04/2021

Product Strategy - Insight

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 09/04/2021

How to do product evangelism

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 02/04/2021

Product Evangelism

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 02/04/2021

How to pick a MVP for your product?

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 02/04/2021

Domain knowledge for Product Manager

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 13/03/2021

Data Knowledge for Product Manager

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 13/03/2021

The Coaching Mindset

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 13/03/2021

An overview of product lead

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 13/03/2021

Tầm nhìn Sản phẩm

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 12/03/2021

Đánh giá vấn đề theo phương pháp Importance versus Satisfaction

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 06/03/2021

Kịch bản phỏng vấn người dùng

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 03/03/2021

Làm sao để tạo User Persona

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 27/02/2021

Phân khúc người dùng bằng Mức độ đáp ứng công nghệ

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 27/02/2021

Tìm kiếm khách hàng bằng cách "câu cá"

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 27/02/2021

Product Manager làm gì?

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 25/02/2021

Bộ câu hỏi mẫu để tìm hiểu nhu cầu và hành vi của người dùng trong Quản lí Sản phẩm

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 23/02/2021

20 Điều Tôi Ước Gì Mình Biết Trước Khi Bắt Đầu Công Việc Product Manager

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 09/02/2021

Top 9 Product Ownership books

1. Quản lý Sản phẩm
Posted on 04/10/2020