Think with UP

Short stories about life and building a business.

Làm Product Manager cần có gì?

Quản lý Sản phẩm
Posted on 03/06/2021

5 câu hỏi để phỏng vấn người dùng

Quản lý Sản phẩm
Posted on 03/05/2021

Định vị sản phẩm trong thị trường công nghệ

Quản lý Sản phẩm
Posted on 21/04/2021

Stakeholder Management

Quản lý Sản phẩm
Posted on 20/04/2021

Product Strategy - Insight

Quản lý Sản phẩm
Posted on 09/04/2021

How to do product evangelism

Quản lý Sản phẩm
Posted on 02/04/2021

Product Evangelism

Quản lý Sản phẩm
Posted on 02/04/2021

How to pick a MVP for your product?

Quản lý Sản phẩm
Posted on 02/04/2021

Domain knowledge for Product Manager

Quản lý Sản phẩm
Posted on 13/03/2021

Data Knowledge for Product Manager

Quản lý Sản phẩm
Posted on 13/03/2021

The Coaching Mindset

Quản lý Sản phẩm
Posted on 13/03/2021

An overview of product lead

Quản lý Sản phẩm
Posted on 13/03/2021

Tầm nhìn Sản phẩm

Quản lý Sản phẩm
Posted on 12/03/2021

Product Manager chỉ làm việc Project Manager

Quản lý Sản phẩm
Posted on 12/03/2021

Đánh giá vấn đề theo phương pháp Importance versus Satisfaction

Quản lý Sản phẩm
Posted on 06/03/2021

Kịch bản phỏng vấn người dùng

Quản lý Sản phẩm
Posted on 03/03/2021

Cách xác định Customer Need

Quản lý Sản phẩm
Posted on 27/02/2021

Làm sao để tạo User Persona

Quản lý Sản phẩm
Posted on 27/02/2021

Phân khúc người dùng bằng Mức độ đáp ứng công nghệ

Quản lý Sản phẩm
Posted on 27/02/2021

Tìm kiếm khách hàng bằng cách "câu cá"

Quản lý Sản phẩm
Posted on 27/02/2021

Product Manager làm gì?

Quản lý Sản phẩm
Posted on 25/02/2021

Bàn về MAU trong Quản lí Sản phẩm

Quản lý Sản phẩm
Posted on 24/02/2021

Bộ câu hỏi mẫu để tìm hiểu nhu cầu và hành vi của người dùng trong Quản lí Sản phẩm

Quản lý Sản phẩm
Posted on 23/02/2021

20 Điều Tôi Ước Gì Mình Biết Trước Khi Bắt Đầu Công Việc Product Manager

Quản lý Sản phẩm
Posted on 09/02/2021

Top 9 Product Ownership books

Quản lý Sản phẩm
Posted on 04/10/2020

What is Holistic Product?

Quản lý Sản phẩm
Posted on 04/10/2020